• Environmentálny audit
  • Environmentálna poradenská a konzultačná činnosť
  • Vypracovanie a vedenie agendy v oblasti životného prostredia
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA (Komplexné spracovanie dokumentácie (zámery, správy o hodnotení) a poradenstvo, podpora a zastupovanie v rámci celého procesu posudzovania)
  • Povoľovacie konanie (poradenstvo, podpora a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samosprávy)
  • Sprostredkovanie zberu/prepravy/zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi
  • Služby v oblasti geologických prác