Environmentálny inžiniering predstavuje službu, vrámci ktorej zabezpečíme podľa potrieb klienta poradenstvo, vypracovanie potrebnej dokumentácie vrátane posudkov ako aj komplexné zastupovanie pred úradmi štátnej správy a samosprávy ako aj odbornú pomoc a súčinnosť v prípade kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia u klienta.
Odpady
Odpady
vody
Vody
ovzdusie
Ovzdušie
EIA
Posudzovanie vplyvov (EIA)
IPKZ
IPKZ